Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Thursday 16 October 2014DVA / Situace 01

uskutečněno pro uměleckou akci Dubový sad 2014

Performance Ateliéru KIN proběhla v prostorách břeclavského autobusového nádraží. Akce
DVA byla reakcí na čas strávený v Bavorském lese, kde jsme se setkávaly s pohledy na
stromy, které na sebe padaly, opíraly se, tlely, lámaly se o sebe nebo byly posouvány balvany.
Performance na bývalém autobusovém nádraží trvala cca 10 min a přihlíželi jí pozvaní i
náhodní kolemjdoucí.

/foto Vlastimil Vojáček/
DVA / 01 situation

made for the artistic event Dubový sad 2014

Performance
Studio KIN took place at the Breclav bus station. Actions DVA was a reaction to the time which we spent in the Bavarian forest, where we met with the views of the trees, which they fell on each other, they leaning, they disintegrated, they broke of themselves or they were moved with stones. Performance at the old bus station lasted for about 10 minutes and was there watched invited and accidental passers.

/ photo Vlastimil Vojáček /