Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Saturday 11 April 2015

Zůstat na místě a nebýt vidět

pro společnou výstavu NA HRANICI - GRENZNAH 27. 3. – 24. 4. 2015 Galerie Školská 28, Praha.Na hranici - Grenznah je studentské výtvarné sympozium věnující se tématice volné přírody - „divočiny“. Název je odvozen od místa, kde se již šestým rokem odehrálo, v česko-německém pohraniči v NP Bayerischer Wald, tedy Bavorském lese. Společná výstava je ohlédnutím za uplynulými ročníky. 

 

Ateliér KIN zde prezentuje sérii fotografií s názvem Zůstat na místě a nebýt vidět. Marie si vytvořila masku z přírodních materiálů, které posbírala v lese. Zastavila se s maskou na zvoleném místě, které nazývala jako silové. Eva se ztotožňovala s vybraným segmentem krajiny, kde se schovávala. Součástí projekce je video Běh jelenů, kterým reagujeme na ojedinělý zážitek s divokou zvěří, kdy jsme se snažily o nejrychlejší společný běh krajinou Bavorského lesa. 


Stay in place and not be seen

for group exhibition ON THE BORDER - GRENZNAH 27. 3. - 24. 4. 2015 Gallery Školská 28, Prague. On the border - Grenznah is a student Art Symposium is dedicated to theme of the wild - "wilderness". The name is derived from the place where it happened sixth year, the Czech-German border in Bayerischer Wald NP, therefore the Bavarian Forest. Collective exhibition looks back at the previous years.

KIN Studio presents here a series of photographs by titled Stay in place and not be seen. Marie has created mask from natural materials picked up in the forest. She stopped with a mask on chosen location, which was called as power. Eva is identified with the selected segment of the landscape in which she hid. Part of the collective video projection is Running Deer responds to the unique experience with wild animals, when we tried to run the fastest common landscape of the Bavarian Forest.

Saturday 14 March 2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiérová malba KIN jako světelný objekt

pro společnou výstavu Curriculum vitae 10. 3. - 10. 4. 2015, Galerie Ars, Brno


Interiérová malba KIN obsahuje dvě roviny, kterými reflektujeme náš vztah k interiérové malbě, která se nachází v jedné z budov továrny. Součástí instalace je videoprojekce. Jedná se o videozáznam v délce 00.09:37, která je záznamem pohledu na interiérovou malbu v čase podávání obědů závodní jídelny, tedy v období, kdy toto umělecké dílo má nejvíce návštěvníků. Interiérová malba byla záměrně námi v tomto čase rozsvícena, jindy se tak neděje.

Světelná instalace ve výstavním prostoru přiblíží proces z restaurování malby na skle, kdy jsme měly možnost poznávat použitou technologii a odstíny barev výtvarného díla. Instalace je složena ze dvou světelných objektů o rozměru 170x25 a 150x25. Barevné tabule skel ve světelném objektu interpretují barevné odstíny, které jsme použily pro rekonstrukci poškozené interiérové malby v areálu Koh-i-nooru a.s. Sklo, které jsme využily v tvorbě světelné instalace je recyklované, pochází z doby, kdy pravděpodobně byla malba na skle
v Koh-i-noor a.s. vytvořena a umístěna v prostorách budovy.


Saturday 7 February 2015
Obraz pro Galanterii
KIN
Pro Galanterii KIN, která se nachází v areálu továrny Koh-i-noor, Ateliér KIN vytvořil další obraz, který nese reprodukci našich originálních tušových maleb háčku a očka. Použitím tisku na plátno reagujeme na prostor prodejny a na sériovou výrobu továrny. Realizace obrazu pro Galanterii byla opět iniciována generálním ředitelem Koh-i-noor a.s. Petrem Bohumínským.
Rozměry obrazu jsou 70x70cm, digitální tisk na Premium Canvas 360g/m2


Picture for Haberdashery KIN 
Atelier KIN made other reproduction of our original ink painting hook and eye for Haberdashery KIN which is located within the factory Koh-i-noor. Using Canvas Print respond to the area shop and mass production factories. Realization painting for Haberdashery was again initiated by the Director General of Koh-i-noor a.s., Petr Bohumínský.
The picture size are 70x70cm, digital print on Premium Canvas 360g/m2

Sunday 25 January 2015


Háček a očko pro Galerii In Vitro

Situace 03

Ateliér KIN / Eva Pejchalová a Marie Vránová


Výstavní projekt pro Galerii In Vitro je navázání na poslední výstavu Háček a očko v Galerii KonText v Brně, která se uskutečnila 4. 11. – 10. 12. 2014. Tento projekt navazoval na vlajku, která byla vytvořena pro výstavní prostor vlajky Galerie SPZ v Praze 30. 4. – 30. 7. 2014, kdy jsme použily dva výrobky /háček, očko/ a trikolóru podniku Koh-i-noor a.s.. Jejich užitím reflektujeme společný komunikační prostor, který jsme nazvaly Ateliér KIN a společný umělecký projekt, kterým reagujeme na
historii, tradici
a současný provoz továrny Koh-i-noor a.s. ve Vršovicích v Praze. Obraz háček a očko symbolizuje naši uměleckou spolupráci, kdy jsme tento obraz vytvářely společně. Každá z nás se zastoupila malbou jednoho výrobku. Vyznačením červeného pruhu jsme chtěly dodat do obrazu děj. Jde zároveň o značku, která vymezuje vzdálenost jednotlivých předmětů
a zároveň o místo, kde se mají tyto dva předměty spojit. Podobně jako my, kdy si vyznačujeme místa naší umělecké spolupráce, kde uskutečňujeme společný umělecký počin.

Pro Galerii In Vitro jsme pokračovaly v projektu Ateliéru KIN, kdy uměleckými akcemi reagujeme na výstavní prostor. Zpracováním obrazu háčku a očko pro galerii jsme vytvořily další situaci /Situace 03/. V Situaci 03 mají výklenky galerie zobrazovat předměty, které běžně známe z textilní galanterie a symbol spínacího předmětu, kterým je továrna Koh-i-noor v pražských vršovicích známá. Pro galerii ve veřejném prostoru jsme opět experimentovaly s materiály, které se vážou s průmyslovou výrobou a s prodejem spotřebního zboží, se kterým se setkáváme obyčejně na ulicích.


Monday 22 December 2014
Ateliér KIN Vám přeje veselý nový rok 2015 ...

Studio KIN wishes you a happy new year 2015 ...