Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Monday 26 August 2013


PROHLÍDKA VÝROBNÍHO PROCESU TOVÁRNY Koh-i-noor

26. srpna 2013 jsme v 11 hod dopoledne uskutečnily performance v doprovodu správce objektu továrny Koh-i-noor Františka Buchty.

Začaly jsme u výrobních strojů na výrobu klasických patentek /pocházejících z dob FY Waldes a spol./, kdy výroba probíhá z plechu lisováním. Nahlédly jsme do prostor, kde se kovové výrobky pozinkovávají. V druhé budově jsme navštívily sklad hotových výrobků, adjustaci, expedici. Naposledy jsme se dostaly 
do třetí budovy. Prošly jsme: tiskárna Koh-i-noor, realizace rozvoje, stavba strojů, výroba plastických zdrhovadel, výroba technických výlisků z plastických hmot, krabiček a dalších, kovových knoflíků, sicherhajsek, výroba pojistných kroužků, výroba špendlíků, šatních spínadel, vlasových spon, náprstků apod.

Podnik Koh-i-noor si veškeré části výrobků stále vyrábí sám.VISITING OF THE PRODUCTION PROCESS IN THE FACTORY Koh-i-noor

26th August 2013 at 11 am in the morning we realized performance by the building manager factories Koh-i-noor František Buchta.
We started with manufacturing of machinery for classic snap fasteners /originating from the time of FY Waldes et al./,The production of which is made ​​of sheet metal pressing. In the second building, we visited a warehouse of finished products, adjusting, expedition. As last we got to the third building. As last we got to the third building. We walked: printer Koh-i-noor, the implementation of the development, construction machinery, manufacture of plastic zippers, technical production of plastic moldings, boxes and others things, metal buttons, safety pins, production of snap rings, making pins, switching the clothes, hair clips, thimbles, atc.

Company Koh-i-noor manufactured by himself all components of products.

Sunday 25 August 2013


MALBA NA SKLE

Malba na skle se nachází ve stejné budově továrny Koh-i-noor, kde se též nachází Ateliér KIN. Vždy procházíme kolem ní, když jdeme do ateliéru. Jedná se o interiérovou práci, která má rozměry 
338,5 x 261,5cm a je sestavena z třiceti dílů. Jedna tabule skla má velikost cca 50 x 58cm. Malba je vyhotovena na rubové straně a je zároveň podsvícena zářivkami, které jsou umístěny za ní. Na díle jsou zobrazeny symboly výrobků Koh-i-nooru a jeho logo Miss Kin. Během prvního měsíce od vzniku společného ateliéru jsme si všimly, že je malba na skle poškozena. Ve spodní řadě chyběly tři skla. Nalezly jsme úlomky dvou chybějících tabulí a podle nich jsme malbu na skle domalovaly. Snažily jsme se co nejvíce přiblížit k původní malířské technice a k barevnosti. Tři dokončená skla jsme dosadily zpět. V současné době se stále snažíme dohledat informace o malbě na skle, jejího autora, dataci a původní návrh. Zatím se domníváme, že malba na skle vznikla v rozmezí od konce 50. až 60. let, neboť je umístěna do prostoru jako interiérová zakázka v budově, která byla postavena roku 1947 architektem Hilarem Pacovským.PAINTING ON GLASS

Painting on glass is located in the same building factories Koh-i-noor, where we have the Studio KIN. It is an interior work having the dimensions 338.5 x 261.5cm, and contains thirty parts. One piece Glass is 
a large 50 x 58cm. The painting shows the symbols product Koh-i-noor and logo Miss Kin. During the first month of activity the Studio KIN we noticed that the glass painting damaged. We painted three parts of the glass. Three finished glass has been installed to back. Currently, we are still trying to find information about painting on glass, the author, dating and original form. The building where it is placed painting on glass was built in 1947 by architect Hilar Pacovský. We believe that glass painting was created from the end of the 50th to 60th years.