Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Tuesday 27 May 2014 
VLAJKA pro Galerii SPZ
30. 4. - 30. 7. 2014

Ateliér KIN vytvořil přímo pro Galerii SPZ vlajku, která visí nad vchodem do galerie.


FLAG for Gallery SPZ
30. 4. - 30. 7. 2014

KIN Studio created specifically for Galerie SPZ flag that hangs above the entrance to the gallery.

SVÁTEK KIN pro Galerii SPZ
1. 5. - 6. 6. 2014

Eva Pejchalová a Marie Vránová založily v továrně Koh-i-noor a.s. ve Vršovicích společný komunikační prostor pod názvem Ateliér KIN /2013/. Pod názvem Svátek KIN prezentují v Galerii SPZ jednu ze společných uměleckých akcí, kterými na tento tovární prostor reagují. Svátek KIN původně proběhl ve veřejném prostoru před hlavní budovou Koh-i-nooru, kde autorky do kovových držáků na vlajky umístěných podél dlouhé řady oken nainstalovaly vlaječky s reprodukcemi svých maleb. Obrazy vytvořené jak volnějším rukopisem, tak formou až vědecky popisné ilustrace reprodukují sortiment vyráběný firmou Koh-i-noor a.s. V lednu 2014 vyhlásily Eva a Marie soutěž pro pracovníky továrny Koh-i-noor a.s. o návrh nového spínacího předmětu, výherce se měl stát hostem výstavy, nikdo ze zaměstanců se nepřihlásil. /Tereza Volná/

FEAST KIN for Gallery SPZ
1. 5. - 6. 6. 2014

Eva Pejchalova and Marie Vranova has a factory Koh-i-noor as in Vršovice since 2013 a common communication space called KIN Studio / 2013 /. Under the title Feast KIN presented in the Gallery SPZ one of the common artistic activities, which the artist on the factory space reacted. Feast KIN originally took place in the public space in front of the main building of the Koh-i-noor, where the authors to metal brackets on the flags placed along the long row of windows were installed flags with reproductions of his paintings.  
In January 2014 announced a competition for factory workers Koh-i-noor a.s. to design a new switching the subject, the winner was to be the guest of the show, one of the factory, no factory workers came forward.