Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Saturday 15 June 2013


OKRUH KIN - TRIKOLÓRA

14. 6. 2013 v 15:53 jsme společně uskutečnily performance- Obcházet areál Koh-i-noor po dobu 106 minut ve stejném oděvu v barvách trikolóry, které symbolizují současné logo podniku /červená, černá a bílá/. Důvodem akce nám je poznání stávající velikosti areálu, pro které jsme si zvolily chůzi jako prostředek prožitku. 

Od začátku dubna tohoto roku docházíme do společného ateliéru a od té doby se postupně seznamujeme jak s areálem Koh-i-nooru, tak s jeho historií. Roku 1907 byla přestěhována výroba Koh-i-nooru do továrny postavené ve Vršovicích na zelené louce. Společný ateliér KIN zakládáme roku 2013, tedy je to 106 let od založení podniku zde ve Vršovicích. Toto číslo jsme si zvolily symbolicky pro tuto akci ve formě minut. Dále jsme si nechaly ušít na míru ženský pracovní oděv z látek od českého výrobce módní návrhářkou Ludmilou Olejovou z Břeclavi.

Akci jsme začaly 15:53, kdy jsme vyšly z hlavního vchodu Koh-i-nooru. Při obcházení jsme pozorovaly areál zvenčí. Na jedné ze stěn továrny jsme si všimly pomníku padlým, na kterém bylo napsáno: Horáček, 5. 5. 1945, 28 let /stejně jako Evě/. V průběhu akce jsme si sdělovaly prožité vjemy a mluvily jsme o dalších plánovaných projektech spojených s Koh-i-noorem. Nezaznamenaly jsme výrazné reakce kolemjdoucích lidí. Jen jedna paní nás potkala třikrát a s větším zájmem nás pozorovala. Koh-i-noor jsme obešly patnáctkrát. Během chůze jsme se nezastavily. Akci jsme ukončily návratem do areálu zpět vstupními dveřmi.

Účastníci: Martina Bělková /fotografie, video/, Miloslav Němec /asistent/

  
CIRCLE KIN - THE TRICOLOR

14. 6. 2013 common performance - Walking around the grounds of Koh-i-noor for 106 minutes in the same dress in the colors of the tricolor - present company logo / red, black and white /. The reason for this action to us is the knowledge of the current size of the factory site, for which we chose walking as a means of enjoyment.

Common KIN Studio getting started in 2013, therefore it is 106 years /106 minutes/ since the establishment of the company here in Vršovice / 1907, the production was moved Koh-i-noor to the factory built in Vršovice greenfield /.  We let create tailor feminine clothing fabrics from the Czech manufacturer fashion designer Ludmila Olejova from Břeclav.

The event was started 15:53, when we came out of the main entrance Koh-i-noor. When walking, we observed area outside. On one of the walls of the factory we noticed a memorial on which was written: Horacek, 5. 5. 1945, 28 years. During the event we communicate impressions experienced and we talked about other planned projects related to the Koh-i-noor. We did not notice substantial reaction of passers-by people. Only one lady we met three times with greater interest watching usWe went around fifteen times Koh-i-noor. During the walk we did not stop. The event was completed return to the factory site back entrance door.

Participants: Martina Bělková /photo, video/, Miloslav Němec /assistant/Zvukový záznam reflektuje společné čtení vybraného textu z deníku po dobu prvního měsíce, který jsme strávily v ateliéru. Nashromážděné krátké texty vznikaly ze začátku z potřeby si zapisovat prožitý čas v prostoru, který byl stráven převážně stěhováním, zařizováním, opravováním a úklidem. Osobní deník se postupně stával evidencí událostí nebo jen banálním záznamníkem věcí, které bylo potřeba nakoupit nebo přinést. Obě se zabýváme podobnými procesuálními činnostmi, tedy bylo pro nás důležité věnovat péči novému místu, které jsme si zvolily jako výtvarný ateliér. Čtení ze společného deníku odráží převážně činnosti, věcné podměty, které prožíváme společně v ateliéru, zároveň zrcadlí nezbytnost všedních dějů každodenního života, kterým věnujeme pozornost - vyklízení starých věcí, čištění oken, mytí podlahy, opravování, natírání, převážně úklid jako seznamování se s novým prostorem a pravidelným kontaktem. Zvukový záznam byl zveřejněn na proběhnuté kolaudaci 30. 4. 2013


Sound recording reflects the common reading of selected text from the diary after the first month which we spent in the studio. The collected short texts were created in the beginning from the need to to write together time of in the area, which was spent mostly moving, repairing and cleaning. Reading from a common diary activities reflects that experience together in a studio - clearing out old things, window cleaning, floor cleaning, repairing, painting, cleaning mainly as familiarization with the new space and regular contact. The audio recording was made will be published on 30. 4. 2013

30. 4. 2013 proběhla v ateliéru KOLAUDACE. Byly vystaveny práce, které jsme společně nebo samostatně v průběhu jednoho měsíce od nastěhování vytvořily. V průběhu “vernisáže” byl puštěn zvukový záznam, který přiblížil dny společné práce a úklidu.

30. 4. 2013 there was in the studio of ACCEPTANCE. They were exposed to the work which we have together or individually during the month of move created. During the vernissage” was unleashed sound recording to acquaint days of working and cleaning.