Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Saturday 11 April 2015

Zůstat na místě a nebýt vidět

pro společnou výstavu NA HRANICI - GRENZNAH 27. 3. – 24. 4. 2015 Galerie Školská 28, Praha.Na hranici - Grenznah je studentské výtvarné sympozium věnující se tématice volné přírody - „divočiny“. Název je odvozen od místa, kde se již šestým rokem odehrálo, v česko-německém pohraniči v NP Bayerischer Wald, tedy Bavorském lese. Společná výstava je ohlédnutím za uplynulými ročníky. 

 

Ateliér KIN zde prezentuje sérii fotografií s názvem Zůstat na místě a nebýt vidět. Marie si vytvořila masku z přírodních materiálů, které posbírala v lese. Zastavila se s maskou na zvoleném místě, které nazývala jako silové. Eva se ztotožňovala s vybraným segmentem krajiny, kde se schovávala. Součástí projekce je video Běh jelenů, kterým reagujeme na ojedinělý zážitek s divokou zvěří, kdy jsme se snažily o nejrychlejší společný běh krajinou Bavorského lesa. 


Stay in place and not be seen

for group exhibition ON THE BORDER - GRENZNAH 27. 3. - 24. 4. 2015 Gallery Školská 28, Prague. On the border - Grenznah is a student Art Symposium is dedicated to theme of the wild - "wilderness". The name is derived from the place where it happened sixth year, the Czech-German border in Bayerischer Wald NP, therefore the Bavarian Forest. Collective exhibition looks back at the previous years.

KIN Studio presents here a series of photographs by titled Stay in place and not be seen. Marie has created mask from natural materials picked up in the forest. She stopped with a mask on chosen location, which was called as power. Eva is identified with the selected segment of the landscape in which she hid. Part of the collective video projection is Running Deer responds to the unique experience with wild animals, when we tried to run the fastest common landscape of the Bavarian Forest.

No comments:

Post a Comment