Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Thursday 18 September 2014ŠUMAVA / BAYERISCHER WALD - 
SYMPOZIUM GRENZNAH - NA HRANICI

6. 9. 2014

Během výtvarného sympózia Na hranici jsme procházely krajinou Bavorského lesa. Vytvářely jsme společné práce. Běh jelenů reaguje na ojedinělý zážitek s divokou zvěří, kdy jsme se snažily o nejrychlejší společný běh krajinou Bavorského lesa. Další společné téma bylo pro nás - Zůstat na místě a nebýt vidět. Marie si vytvořila masku z přírodních materiálů, které posbírala v lese. Zastavila se s maskou na zvoleném místě, které nazývala jako silové. Eva se ztotožňovala s vybraným segmentem krajiny, kde se schovávala. Pro vernisáž sympózia jsme vytvořily kinetickou instalaci Deštivý les, která byla inspirována společnou procházkou Bavorského lesa v dešti.


BOHEMIAN FOREST / BAVARIAN FOREST - SYMPOSIUM GRENZNAH - ON THE BORDER

6. 9. 2014

During the art symposium On the border we walked the countryside of the Bavarian Forest. We have created a common work. Running Deer responds to the unique experience with wild animals, when we tried to run the fastest common landscape of the Bavarian Forest.
Another common theme was for us - Stay in place and not be seen. Marie has created mask from natural materials picked up in the forest. She stopped with a mask on chosen location, which was called as power. Eva is identified with the selected segment of the landscape in which she hid. For the opening of the symposium, we have created Rainy forest kinetic installation that was inspired by walks together Bavarian forest in the rain.

No comments:

Post a Comment