Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Sunday 20 October 2013 
Svátek KIN

Dne 18. 10. o půl čtvrté odpoledne jsme před oslavou začaly připravovat povrch chodníku. Uklidily jsme jeho plochu před plánovaným místem pro instalaci. Poté jsme nalepily žlutou páskou přesně vyměřený tvar obdélníku. Jeho délka měřila 387cm a široký byl 170 cm. Po dokončení přípravy jsme se šly převléknout do oděvu KIN. Deset minut před zahájením jsme začaly od rohu ulic Altajská a Vršovická vsazovat do fasádních držáků vlajky, které zobrazovaly námi vytvořené malby výrobků továrny Koh-i-noor.

V 17:00 začal Svátek KIN. V průběhu akce přicházeli a odcházeli lidé, které osobně známe, lidé, které akce zaujala na internetu a také lidé, kteří náhodně procházeli kolem. Ti, kteří vstoupili do našeho prostoru vyznačeném žlutou páskou, se účastnili Svátku KIN a byli námi označeni žlutou barvou.

Festival of KIN

18th October at half past three in the evening  we started to prepare the surface of the pavement before the celebration. We cleaned his area before the place for installation. Then we sticked with yellow tape exact shape of a rectangle. Rectangle was 387 cm long and 170 cm wide. Then we went to change into clothing KIN. We placed the flags in the facade holders ten minutes before the start. The flags displayed paintings of products the factory Koh-i-noor.

Festival of KIN started at five o'clock in the evening. People came and went during the event. People we knew personally. People who interested action on the internet. Walkers who just went around. Who came into marked area, participated in the Festival Feast KIN and we were marked in yellow.

No comments:

Post a Comment