Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Sunday 25 August 2013


MALBA NA SKLE

Malba na skle se nachází ve stejné budově továrny Koh-i-noor, kde se též nachází Ateliér KIN. Vždy procházíme kolem ní, když jdeme do ateliéru. Jedná se o interiérovou práci, která má rozměry 
338,5 x 261,5cm a je sestavena z třiceti dílů. Jedna tabule skla má velikost cca 50 x 58cm. Malba je vyhotovena na rubové straně a je zároveň podsvícena zářivkami, které jsou umístěny za ní. Na díle jsou zobrazeny symboly výrobků Koh-i-nooru a jeho logo Miss Kin. Během prvního měsíce od vzniku společného ateliéru jsme si všimly, že je malba na skle poškozena. Ve spodní řadě chyběly tři skla. Nalezly jsme úlomky dvou chybějících tabulí a podle nich jsme malbu na skle domalovaly. Snažily jsme se co nejvíce přiblížit k původní malířské technice a k barevnosti. Tři dokončená skla jsme dosadily zpět. V současné době se stále snažíme dohledat informace o malbě na skle, jejího autora, dataci a původní návrh. Zatím se domníváme, že malba na skle vznikla v rozmezí od konce 50. až 60. let, neboť je umístěna do prostoru jako interiérová zakázka v budově, která byla postavena roku 1947 architektem Hilarem Pacovským.PAINTING ON GLASS

Painting on glass is located in the same building factories Koh-i-noor, where we have the Studio KIN. It is an interior work having the dimensions 338.5 x 261.5cm, and contains thirty parts. One piece Glass is 
a large 50 x 58cm. The painting shows the symbols product Koh-i-noor and logo Miss Kin. During the first month of activity the Studio KIN we noticed that the glass painting damaged. We painted three parts of the glass. Three finished glass has been installed to back. Currently, we are still trying to find information about painting on glass, the author, dating and original form. The building where it is placed painting on glass was built in 1947 by architect Hilar Pacovský. We believe that glass painting was created from the end of the 50th to 60th years.

No comments:

Post a Comment