Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Saturday 15 June 2013
Zvukový záznam reflektuje společné čtení vybraného textu z deníku po dobu prvního měsíce, který jsme strávily v ateliéru. Nashromážděné krátké texty vznikaly ze začátku z potřeby si zapisovat prožitý čas v prostoru, který byl stráven převážně stěhováním, zařizováním, opravováním a úklidem. Osobní deník se postupně stával evidencí událostí nebo jen banálním záznamníkem věcí, které bylo potřeba nakoupit nebo přinést. Obě se zabýváme podobnými procesuálními činnostmi, tedy bylo pro nás důležité věnovat péči novému místu, které jsme si zvolily jako výtvarný ateliér. Čtení ze společného deníku odráží převážně činnosti, věcné podměty, které prožíváme společně v ateliéru, zároveň zrcadlí nezbytnost všedních dějů každodenního života, kterým věnujeme pozornost - vyklízení starých věcí, čištění oken, mytí podlahy, opravování, natírání, převážně úklid jako seznamování se s novým prostorem a pravidelným kontaktem. Zvukový záznam byl zveřejněn na proběhnuté kolaudaci 30. 4. 2013


Sound recording reflects the common reading of selected text from the diary after the first month which we spent in the studio. The collected short texts were created in the beginning from the need to to write together time of in the area, which was spent mostly moving, repairing and cleaning. Reading from a common diary activities reflects that experience together in a studio - clearing out old things, window cleaning, floor cleaning, repairing, painting, cleaning mainly as familiarization with the new space and regular contact. The audio recording was made will be published on 30. 4. 2013

No comments:

Post a Comment