Marie Vránová / Ateliér KIN / art project / open space

Ateliér KIN představuje umělecký projekt /prostor /otevřený systém, který uplatňuje participativní postupy a pohybuje se ve více vrstvách provozu umění.

Ateliér KIN vznikl původně jako společná iniciativa dvojice Evy Pejchalové a Marie Vránové v prostorách továrny Koh-i-noor a.s. v roce 2013. Od dubna 2015 proběhl projekt restrukturalizací a figuruje v něm jen Marie Vránová, která vyzývá ke spolupráci osoby nejen z umělecké sféry.

Ateliér KIN sídlí v prostorách továrny Koh-i-noor, Vršovická 51, Praha 10.

---

Atelier KIN is art project / space / open system that applied participative methods and moves in multiple layers of operation arts.

Ateliér KIN was originally created as a joint initiative pair of Eva Pejchalová a Marie Vránová the space of factory Koh-i-noor as in 2013. The project was carried out restructuring from April 2015. Is currently KIN Studio a project Marie Vránová, which calls for the cooperation of the person, not only in the arts field.

Atelier KIN is based in factory Koh-i-noor, Vršovická 51, Prague 10.

contact: atelierkin@gmail.com

Saturday 29 November 2014

 

HÁČEK A OČKO /situace 02

Výstavní projekt pro Galerii KonText /
05. 11. — 10. 12. 2014Zpracováním obrazů Háčku a očko pro prostor výklenků vytváříme situaci, prostorový vztah a pohyb v místě. Zároveň nutíme diváka, aby pro obraz sám něco udělal. Oba výklenky v rámci malovaného obrazu se spojí ve chvíli, kdy divák zaujme sám v prostoru správné místo. Výstavní projekt Háček a očko – Situace 02 ateliéru KIN navazuje na výstavu Svátek KIN v Galerii SPZ v Praze.
HÁČEK A OČKO /situation 02

The exhibition project for Gallery KonText /
05. 11. — 10. 12. 2014The image processing Háček a očko for creating space alcoves situation, spatial relationship and move in the place. At the same time we force the viewer to the image alone did something.  Both painted alcoves in the framework connects image when the viewer takes himself in a space right place. The exhibition project HÁČEK A OČKO /situation 02 studio KIN follows on the first exhibition Feast KIN at Galerie SPZ in Prague.

/photo by  www.fotomisad.cz/

No comments:

Post a Comment